ท่านต้องการให้ อบต.บางใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ ( 2 )
22.22%
การคมนาคม ( 3 )
33.33%
ระบบสาธารณูปโภค ( 3 )
33.33%
การส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
11.11%