ท่านต้องการให้ อบต.บางใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ ( 2 )
18.18%
การคมนาคม ( 3 )
27.27%
ระบบสาธารณูปโภค ( 4 )
36.36%
การส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
18.18%