หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นบ0023.2/ว1196 แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-4  [ 24 พ.ย. 2563 ]   
นบ0023.2/ว1195 แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1-4  [ 24 พ.ย. 2563 ]   
นบ0023.1/ว4584 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program YLP ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]   
นบ0023.3/ว1185 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]   
นบ0023.3/ว1126 การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ Tambon Smart Team  [ 23 พ.ย. 2563 ]   
นบ0023.3/ว1184 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  [ 23 พ.ย. 2563 ]   
นบ0023.2/4583 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 23 พ.ย. 2563 ]   
นบ0023.5/ว1186 การรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคาล  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4556 แนวทางการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสามัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4566 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ2564  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4555 เงินสนับสนุนโครงการ  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/1179 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.2/1180 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 84 กลับต้นสังกัด  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4553 รายงานผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว1176 การแตั่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4543 ส่งข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว4521 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว4519 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.4/ว4496 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว1156 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4494 ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4495 ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว1157 แจ้งปฏิทินการประเมิ