หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
บทบาทหน้าที่
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไป ตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ
งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร

งานบริหารงานบุคคล
งานเลือกตั้ง

งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานรักษาความสงบภายใน    
งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

งานงบประมาณ    
งานกฎหมายและคดี

งานกฎหมายและนิติกรรม
งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง

งานร้องเรียน/ร้องทุกข์และอุทธรณ์    
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอำนวยการ
งานป้องกัน

งานช่วยเหลือฟื้นฟู
งานกู้ชีพ - กู้ภัย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
งานสวัสดิการสังคม

งานสุสานและฌาปนสถาน
งานพัฒนาชุมชน

งานจัดระเบียบชุมชน
งานการกีฬาและนันทนาการ
 
บทบาทหน้าที่
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล
งานการเงิน

งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

งานเก็บรักษาเงิน    
งานบัญชี

งานการบัญชี
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

งานงบการเงินและงบทดลอง
งานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้

งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ

งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 
บทบาทหน้าที่
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงาน ในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน
งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างและบูรณะถนน
งานระบบข้อมูลและแผนที่สร้างคมนาคม

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ    

งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
งานวิศวกรรม

งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
งานออกแบบ
งานประสานสาธารณูปโภค

งานระบายน้ำ
งานจัดตกแต่งสถานที่

งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร    

งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
งานผังเมือง

งานสำรวจและแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง

งานควบคุมทางผังเมือง
งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
 
บทบาทหน้าที่
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบร้อย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด และมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล และงานภายในสาธารณะสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ
งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

งานบริหารงานบุคคล    
งานสุขาภิบาลทั่วไป

งานชีวอนามัย
งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานอนามัยชุมชน
งานสาธารณสุขมูลฐาน

งานสุขศึกษา
งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

งานป้องกันยาเสพติด    
งานรักษาความสะอาด

งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย    
งานควบคุมโรค

งานการเฝ้าระวัง
งานระบาดวิทยา

งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
งานโรคเอดส์
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร : 02-927-7477 โทรสาร : 02-927-7477 ต่อ 104
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 1,384,412 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-679-1116
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-927-7477

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10